Privacyverklaring

Just Run, gevestigd te Almere is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Homepage


Sibeliuspad 19
1323 CN Almere
06 55 816 430

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Just Run verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam Geslacht Geboortedatum
Adresgegevens Telefoonnummer(s) E-mailadres
Soort abonnement Huidige niveau Gewenste niveau


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Just Run en /of de website van Just Run heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ton@justrun.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Just Run verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van contributie
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ihkv activiteiten van Just Run
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten

Geautomatiseerde besluitvorming
Just Run neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Just Run) tussen zit. Just Run gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

MS office Access tbv de ledenadministratie
E-boekhouden tbv de financiƫle administratie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Just Run bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens na beƫindiging van het lidmaatschap:

Bewaartermijn Grondslag
Voor- en achternaam 7 jaar Wet op de rijksbelastingen
Geslacht 7 jaar Wet op de rijksbelastingen
Geboortedatum 7 jaar Wet op de rijksbelastingen
Adresgegevens 7 jaar Wet op de rijksbelastingen
Telefoonnummers 7 jaar Wet op de rijksbelastingen
E-mailadres 7 jaar Wet op de rijksbelastingen
Soort abonnement 7 jaar Wet op de rijksbelastingen
Huidige niveau 1 jaar Herleven lidmaatschap
Gewenste niveau 1 jaar Herleven lidmaatschap


Delen van persoonsgegevens met derden

Just Run verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Just Run en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ton@justrun.nl

Just Run wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Just Run neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ton@justrun.nl.

Versie 1.0
26 juli 2018